S_productie_header_1903x384px

Privacy Statement en Disclaimer

Stage Entertainment Nederland Producties B.V. (hierna SENP) is een van de werkmaatschappijen van Stage Entertainment B.V.. SENP waardeert jouw belangstelling voor haar producties en je bezoek aan deze website. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat jij je prettig voelt bij het bezoek aan onze websites. De bescherming van jouw privacy bij het verwerken van je persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in de landen waarin de websites worden onderhouden. Zie ook de cookiemededeling elders op deze website.

Gelinkte sites

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites worden niet regelmatig beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door SENP en SENP is derhalve niet verantwoordelijk, noch aanvaardt SENP enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Deze links impliceren geen samenwerking van SENP met derden. Wij verwijzen je naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat je deze gaat gebruiken.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens en cookies

Wanneer je onze websites bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van jouw internetservice-provider, de browser en zijn instellingen, de website van waaruit je ons bezoekt, de websites die je momenteel bezoekt en de datum en duur van je bezoek. SENP gebruikt "cookies" om de voorkeuren van haar bezoekers te volgen en de websites dienovereenkomstig te optimaliseren. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door jou worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, onderzoek of prijsvraag of ter uitvoering van een overeenkomst.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

SENP gebruikt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en marktonderzoeken, administratie en marketing, alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk en wettelijk toegestaan is. We zullen jouw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

Opt out

We willen jouw gegevens graag gebruiken om je over onze producten te informeren en indien van toepassing naar je mening te vragen. Uiteraard is jouw deelname volledig vrijwillig. Als je niet instemt, kun je ons te allen tijde schriftelijk hierover informeren, zodat wij het gebruik van jouw gegevens dienovereenkomstig kunnen tegenhouden. Richt je schrijven, onder vermelding van 'adresblokkade' aan Stage Entertainment Nederland B.V., Postbus 75177, 1070 AD Amsterdam.

Inzage en correctie

Ons bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1273085. Je kunt ons vragen welke gegevens over jezelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in jouw gegevens dan kun je schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kun je je, o.v.v. "wijziging persoonsgegevens" richten tot Stage Entertainment Nederland B.V., Postbus 75177, 1070 AD Amsterdam.

Beveiliging

SENP heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden.

Inschrijving post en e-mailings

Indien jij je via stage-entertainment.nl hebt aangemeld om op de hoogte te worden gehouden van nieuwtjes en aanbiedingen van Stage Entertainment, worden jouw gegevens door SENP gebruikt conform het artikel "Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie" in dit privacy statement.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van onze websites, is het mogelijk dat de informatie hierop onvolledig c.q. onjuist is. Stage Entertainment sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze (en gelinkte) websites. De informatie op www.stage-entertainment.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.