Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bezoekers

 • ARTIKEL 1. DEFINITIES

  De Artiest: de (beroeps)beoefenaaren op het gebied van kunsten, amusement en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan de Artiest verlenen;

  Joop van den Ende Theaterproducties B.V.: organisator van het Evenement en statutair gevestigd  in Amsterdam, kantoorhoudende aan De Boelelaan 30 (1083 HJ);

  Bezoeker: de natuurlijke persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht en/of in bezit heeft voor een door Joop van den Ende Theaterproducties georganiseerd concert en/of evenement en hiermee het recht heeft op toegang tot dit concert en/of evenement;

  Evenement: de Holland Zingt Hazes concerten die in 2015 in de Ziggo Dome plaatsvinden;

  Overeenkomst: de tussen Joop van den Ende Theaterproducties en Bezoeker tot stand gekomen overeenkomst;

  Toegangsbewijs: een door Joop van den Ende Theaterproducties verstrekt document en/of barcode, dat toegang geeft tot – en recht geeft op  het bijwonen van – het Evenement;

  Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief alle terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen;

  Publiek: alle bij het Evenement aanwezige toeschouwers, toehoorders en/of aanwezige derden.

 • ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden voor en bezoekers van het Evenement.

  2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst, indien deze tot stand komt door middel van een door Joop van den Ende Theaterproducties ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie.

 • ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement koopt en/of bestelt, ongeacht het (voor)verkoopadres en/of op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs op een andere wijze in bezit heeft gekregen.

 • ARTIKEL 4. TOEGANGSBEWIJS

  4.1 Het Toegangsbewijs is en blijft te allen tijde eigendom van Joop van den Ende Theaterproducties.

  4.2 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon.

  4.3  Het  Toegangsbewijs  is  strikt  persoonlijk  en  geeft  alleen  toegang  aan  diegene  die  het Toegangsbewijs voor de eerste keer toont bij de aanvang en/of de entree van het Evenement.

  4.4 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker is verstrekt, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik op Bezoeker.

  4.5 Joop van den Ende Theaterproducties garandeert alleen de geldigheid van een Toegangsbewijs, indien dit is gekocht en/of  besteld  bij  een  officieel  door  Joop van den Ende Theaterproducties erkend  (voor)verkoopadres.  De  bewijslast hieromtrent rust op Bezoeker.

  4.6 Joop van den Ende Theaterproducties behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal – al dan niet – per persoon te reserveren Toegangsbewijzen.

  4.7 Aanvangstijden, zoals genoemd op het Toegangsbewijs en/of de website, zijn onder voorbehoud.

 • ARTIKEL 5. VERBOD (DOOR)VERKOOP

  5.1  Het  is  Bezoeker  niet  toegestaan  het  Toegangsbewijs  anders  dan  met  de  schriftelijke toestemming van Joop van den Ende Theaterproducties (door) te verkopen aan een derde en/of Toegangsbewijzen met een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden.

  5.2  Indien  Joop van den Ende Theaterproducties gegronde  redenen  heeft  om  aan  te  nemen  dat  Bezoeker  niet  de oorspronkelijke koper van het Toegangsbewijs is en/of het Toegangsbewijs is (door)verkocht en/of het Toegangsbewijs is vervalst, dan behoudt Joop van den Ende Theaterproducties zich het recht voor om de betreffende Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

  5.3 Het is Bezoeker niet toegestaan om op welke wijze dan ook reclame te maken voor het Evenement.

 • ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN BEZOEKER

  6.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op Locatie en voorts alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, de beveiliging, de brandweer, de politie en andere bevoegden.

  6.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering bij de entree alsmede gedurende het Evenement.

  6.3  Bezoeker dient in  het bezit te  zijn van  een  geldig  en onbeschadigd Toegangsbewijs, die Bezoeker bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Joop van den Ende Theaterproducties en/of personeel op Locatie dient te tonen.

  6.4 Bezoeker is verplicht om bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Joop van den Ende Theaterproducties en/of personeel op Locatie een geldig identiteitsbewijs te tonen.

  6.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Locatie. Indien Bezoeker professionele opnameapparatuur meeneemt naar het Evenement en/of de Locatie, dan heeft Joop van den Ende Theaterproducties het recht om deze apparatuur voor de duur van het Evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen.

  6.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om het Evenement in zijn geheel en/of uitgevoerde werken in het geheel op welke wijze ook te registreren. Indien Bezoeker hiermee in strijd handelt, dan heeft Joop van den Ende Theaterproducties het recht om deze registratie in beslag te nemen en naar eigen goeddunken te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren. De door Bezoeker gemaakte registraties van een deel van het Evenement en/of een deel van uitgevoerde werken door middel van niet-professionele opnameapparatuur zijn strikt voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze door Bezoeker worden geëxploiteerd en/of openbaar gemaakt worden.

  6.7 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen en/of te hinderen. Het is Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement en/of op Locatie in staat van openbare dronkenschap te verkeren en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde toiletruimtes.

  6.8 Indien Bezoeker tijdens het Evenement de Locatie verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van het Toegangsbewijs.

 • ARTIKEL 7. RECHTEN JOOP VAN DEN ENDE THEATERPRODUCTIES

  7.1 Joop van den Ende Theaterproducties behoudt zich voor en tijdens het Evenement het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen, indien Joop van den Ende Theaterproducties dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.

  7.2 Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft Joop van den Ende Theaterproducties – zonder af te doen aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van Joop van den Ende Theaterproducties – het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

  7.3 De Artiest en Joop van den Ende Theaterproducties hebben het recht om het evenement in de ruimste zin van het woord te registreren, waaronder maar niet beperkt tot het maken van foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen van het Publiek en Bezoeker(s). Daarnaast hebben de Artiest en Joop van den Ende Theaterproducties het recht om deze registratie in de ruimste zin van het woord te exploiteren, zoals maar niet beperkt tot het uitbrengen van CD’s, DVD’s en het uitzenden door middel van derden van commercials.

  7.4 Indien Bezoeker voorkomt in deze opname(n) en/of het portret van Bezoeker hierin is vastgelegd, dan geeft Bezoeker hierbij de expliciete toestemming voor de exploitatie en/of openbaarmaking hiervan zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

 • ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  8.1 Het bijwonen van het Evenement en/of het betreden van de Locatie geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van Bezoeker, met dien verstande dat Joop van den Ende Theaterproducties niet aansprakelijk is voor gehoorschade, zichtschade/blindheid, ander lichamelijk letsel en schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door het Publiek.

  8.2 Joop van den Ende Theaterproducties is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Joop van den Ende Theaterproducties toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

  8.3 De totale aansprakelijkheid van Joop van den Ende Theaterproducties wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Joop van den Ende Theaterproducties zal worden uitgekeerd.

  8.4 Aansprakelijkheid van Joop van den Ende Theaterproducties voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

  8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Bezoeker de schade binnen 48 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Joop van den Ende Theaterproducties meldt.

  8.6 Indien Joop van den Ende Theaterproducties direct of indirect ondergeschikten van Joop van den Ende Theaterproducties, niet-ondergeschikten, hulppersonen en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Joop van den Ende Theaterproducties ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Joop van den Ende Theaterproducties niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Joop van den Ende Theaterproducties.

  8.7 Joop van den Ende Theaterproducties zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Joop van den Ende Theaterproducties is niet aansprakelijk voor afwijkingen van dit schema en voor de schade die danwel het ongemak dat  hieruit mocht voortvloeien voor Bezoeker.

  8.8 Joop van den Ende Theaterproducties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de Artiest(en) en de lengte van het optreden door Artiest.

  8.9  In geval de Bezoeker het toegangsbewijs koopt van een derde –niet zijnde Joop van den Ende Theaterproducties – en deze derde om wat voor reden dan ook de kaarten niet aan de Bezoeker levert, is Joop van den Ende Theaterproducties op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor terugbetaling van reeds door de Bezoeker betaalde tickets, noch voor het alsnog leveren van een vervangend toegangsbewijs.

  8.10  Bezoeker  zal  Joop van den Ende Theaterproducties vrijwaren  voor  alle  aanspraken  van  derden  ter  zake  van  schade waarvoor Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is of behoort te zijn. Bezoeker zal aan Joop van den Ende Theaterproducties iedere  schade  vergoeden,  hierin  mede  begrepen  alle  door  Joop van den Ende Theaterproducties gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

 • ARTIKEL 9. OVERMACHT

  9.1 In geval van overmacht zal Joop van den Ende Theaterproducties het recht hebben om het Evenement te verplaatsen of te annuleren.

  9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Joop van den Ende Theaterproducties onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Joop van den Ende Theaterproducties jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Joop van den Ende Theaterproducties kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbare tekortkoming van Joop van den Ende Theaterproducties of van personen waarvan Joop van den Ende Theaterproducties bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Joop van den Ende Theaterproducties, werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(- dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Joop van den Ende Theaterproducties, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of  het evenement; overlijden van een familielid van de Artiest; het  tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het Evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

  9.3 Indien Joop van den Ende Theaterproducties het Evenement in geval van overmacht annuleert, dan is Joop van den Ende Theaterproducties gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden en uitsluitend na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

  9.4 Indien Joop van den Ende Theaterproducties het Evenement in geval van overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die nieuwe datum. Indien Bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft Bezoeker het recht om de restitutie van de entreeprijs te verzoeken. Joop van den Ende Theaterproducties is in dat geval gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

 • ARTIKEL 10. PERSOONSGEGEVENS

  Indien Joop van den Ende Theaterproducties persoonsgegevens verwerkt van Bezoekers zal zij dit doen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien en/of verband houden met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van ieder ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Worldwide excellence in entertainment

Stage Entertainment owns a network of theatres in eight countries where it produces musicals and shows developed by international partners or by its own creative teams. At its inception in 1998, Stage Entertainment comprised Stage Entertainment The Netherlands, Stage Entertainment USA, and Holiday on Ice. Over the past decade, the company has grown considerably, expanding its creative development and production activities around the world.