ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETVERKOOP EN THEATERBEZOEK

Artikel 1. Algemeen 

De volgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

  • Bezoeker: iedere persoon die een Overeenkomst sluit met Stage Entertainment ten aanzien van het bijwonen van een door Stage Entertainment georganiseerde Voorstelling.
  • Kaartverkooporganisatie: de organisatie die in opdracht van Stage Entertainment (eveneens) de verkoop van toegangsbewijzen voor de Voorstelling organiseert.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stage Entertainment en de Bezoeker met betrekking tot het bijwonen van de Voorstelling, die rechtstreeks met Stage Entertainment wordt gesloten, dan wel via een door Stage Entertainment ingeschakelde Kaartverkooporganisatie tot stand komt.
  • Stage Entertainment: de organisator van de Voorstelling. 
  • Theater: de locatie waar de Voorstelling zal worden opgevoerd.
  • Voorstelling: een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis waarbij een optreden van artistieke, muzikale of culturele aard wordt opgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op iedere Overeenkomst. 
2.2. Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen door bemiddeling van een door Stage Entertainment ingeschakelde Kaartverkooporganisatie, en deze organisatie ook algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, prevaleren ingeval van strijdigheid de Algemene Voorwaarden van Stage Entertainment.
2.3. Het Theater waar de Voorstelling wordt opgevoerd kan ook huisregels of algemene voorwaarden hebben die door de Bezoeker moeten worden nageleefd. Ingeval van strijdigheid met deze voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden van Stage Entertainment.
2.4 Door het aanschaffen van een toegangsbewijs verklaart de Bezoeker zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst inzake het bezoeken van een Voorstelling tussen Stage Entertainment en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor de Voorstelling bij Stage Entertainment dan wel bij een door Stage Entertainment ingeschakelde Kaartverkooporganisatie aanschaft.
3.2 Voor de toegang tot het Theater waarin de Voorstelling wordt opgevoerd is het overleggen van een geldig toegangsbewijs voor de Voorstelling vereist. 
3.3 De door Stage Entertainment aan de Bezoeker geleverde toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Stage Entertainment en worden aan de Bezoeker geleverd onder toepasselijkheid van het derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW, wat betekent dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stage Entertainment nooit  is toegestaan om:
A) de toegangsbewijzen door te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere al dan niet commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
B) de toegangsbewijzen in commerciële en/of promotionele uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de toegangsbewijzen of de producties waarvoor deze bewijzen toegang geven. Door ontvangst en betaling van de toegangsbewijzen verklaart de Bezoeker uitdrukkelijk jegens Stage Entertainment bedoeld derdenbeding te aanvaarden.
3.4. De voor een bepaalde datum aangeschafte toegangsbewijzen kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd. 

Artikel 4. Aanvang voorstelling 
4.1. De theaters worden over het algemeen minimaal een uur voor aanvang van de Voorstelling geopend. 
4.2. De Bezoeker heeft slechts toegang tot de zaal met een geldig toegangsbewijs. 
4.3. Na aanvang van een Voorstelling heeft de Bezoeker geen recht de zaal te betreden, tenzij de Bezoeker hiertoe gemachtigd is door een medewerker van Stage Entertainment of het Theater. De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de ticketprijs en/of andere kosten. 
4.4. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor rolstoelgebruikers. Zij hebben alleen recht op een plaats die geschikt is voor rolstoelgebruikers als zij bij de aankoop van het ticket een rolstoelplaats hebben gereserveerd op de door Stage Entertainment of de Kaartverkooporganisatie kenbaar gemaakte wijze

Artikel 5. Toewijzing van andere plaatsen 
Stage Entertainment behoudt zich het recht voor om de Bezoeker een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die bij de reservering c.q. aanschaf van het toegangsbewijs is geselecteerd, mits de toegewezen vervangende plaats in prijscategorie vergelijkbaar (of beter) is. Indien geen vergelijkbare plaats beschikbaar is, heeft de Bezoeker recht op restitutie van het verschil in prijscategorie met de op het toegangsbewijs vermelde prijs. 

Artikel 6. Wijzigingen rolverdeling
Stage Entertainment behoudt zich het recht voor om de rolverdeling tussentijds te wijzigen. 

Artikel 7. Intellectuele eigendom  
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Stage Entertainment B.V. of een of meer van haar werkmaatschappijen, alsmede het met betrekking tot de door Stage Entertainment B.V. of een van haar werkmaatschappijen gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule berusten bij Stage Entertainment B.V. c.q. de betrokken werkmaatschappij(en). Het is de Bezoeker niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stage Entertainment.
7.2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de Voorstelling, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de rechten op de naam, het logo, de tekst en de muziek van de Voorstelling, berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden op de Voorstelling of bij Stage Entertainment B.V. en/of een of meer van haar werkmaatschappijen.
7.3. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aan de Bezoeker ter beschikking gestelde publiciteitsmateriaal, inclusief de programmaboeken, berusten bij Stage Entertainment en/of een of meer van haar werkmaatschappijen. Het bedoelde publiciteitsmateriaal dient uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt te worden en alleen gericht te zijn op de Overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van Stage Entertainment vereist.
7.4. Het is de Bezoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stage Entertainment niet toegestaan de merken en/of logo’s en/of andere herkenningstekens van de Bezoeker of een aan haar gelieerde onderneming openbaar te maken, mits anders overeengekomen.
7.5. Stage Entertainment behoudt zich het recht voor om van de Voorstelling waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde Voorstelling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1 Indien vervanging van het toegangsbewijs nodig is door schade, verlies en/of diefstal kan de Bezoeker om een vervangend toegangsbewijs verzoeken, echter is Stage Entertainment bevoegd om daar kosten voor in rekening te brengen. Stage Entertainment aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.  
8.2 Stage Entertainment en/of haar groepsvennootschappen, haar personeel en/of (het personeel van) door haar ingeschakelde derden, kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of diefstal van eigendommen van de Bezoeker, noch voor andere schade die direct en/of indirect verband houdt met het bezoek aan het Theater c.q. Voorstelling, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stage Entertainment.
8.3 Het betreden van het Theater en het bijwonen van de Voorstelling geschiedt door de Bezoeker op eigen risico.
8.4 Stage Entertainment zal ernaar streven dat de Voorstelling in overeenstemming met het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Stage Entertainment is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade die daardoor voor de Bezoeker en/of derden is ontstaan. De aanvangstijden zoals onder andere vermeld op het toegangsbewijs zijn onder voorbehoud. Stage Entertainment en de Kaartverkooporganisatie spannen zich in om informatie te allen tijde actueel te houden en wijzigingen tijdig openbaar te maken. Echter is de Bezoeker zelf verantwoordelijk  regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Stage Entertainment of de Kaartverkooporganisatie) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
8.5 Stage Entertainment is niet aansprakelijk bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van toegangsbewijzen, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Stage Entertainment. 
8.6 Stage Entertainment is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de juiste of onjuiste afhandeling van) toegangsbewijzen die de Bezoeker heeft gekocht bij derden, m.u.v. de door Stage Entertainment ingeschakelde Kaartverkooporganisatie.  

Artikel 9. Overmacht  
9.1. Indien een Voorstelling geen doorgang kan vinden vanwege een voor Stage Entertainment niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de Voorstelling (gedeeltelijk) niet op het overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden, dan zal Stage Entertainment en/of de Kaartverkooporganisatie dit zo spoedig mogelijk communiceren aan de Bezoeker(s).
9.2. Onder een overmachtssituatie wordt onder meer begrepen, maar is niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, daden van terrorisme, oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, schade en/of storingen aan apparatuur en/of apparatuur-besturingssystemen, (ook op dat moment reeds bestaande en dus voorzienbare) epidemieën, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, stremming/ staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een artiest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnenland als in buitenland, ten gevolge waarvan het laten doorgaan c.q. voortzetten van de Voorstelling redelijkerwijs niet van Stage Entertainment kan worden gevergd.
9.3. Stage Entertainment zal zich inspannen om een geannuleerde Voorstelling te verzetten naar een andere datum. 
9.4. In het geval  het niet mogelijk is de Voorstelling op een ander  moment in te halen, bijvoorbeeld omdat de Voorstelling niet meer gespeeld wordt of omdat Stage Entertainment en de Bezoeker geen alternatieve datum overeen kunnen komen, dan zal Stage Entertainment of de Kaartverkooporganisatie het betaalde ticketbedrag restitueren op dezelfde wijze als waarop het is betaald. Indien Bezoeker Ticket(s) heeft aangeschaft met een cadeaukaart of een voucher] zal aan Bezoeker opnieuw een voucher worden verstrekt. 
9.5. Voor de in dit artikel genoemde gevallen geldt dat Stage Entertainment niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de Bezoeker reeds gemaakte kosten van allerlei aard, die verband houden met het bijwonen van de Voorstelling. Ook heeft de Bezoeker geen recht recht op terugbetaling voor bij de Kaartverkooporganisatie aangeschafte aanvullende producten of diensten, zoals onder meer, maar niet beperkt tot verzekeringen, arrangementen en/of merchandise

Artikel 10. Gedragsregels
10.1. Gedurende de Voorstelling is het de Bezoeker niet toegestaan om foto’s, video- ,en/of geluidsopnamen te maken.
10.2. Bij overtredingen van artikel 10.1 heeft het personeel van Stage Entertainment en/of het Theater het recht om de opnameapparatuur in beslag te nemen en te bewaren tot het einde van de Voorstelling. De door de Bezoeker gemaakte opnames dienen te worden verwijderd. 
10.3. Voorwerpen die de Voorstelling kunnen verstoren (bv. mobiele telefoons) moeten worden uitgeschakeld voordat de Voorstelling begint. 
10.4. Bij overlast door wangedrag van een Bezoeker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik of buitengewone luidruchtigheid, is het personeel van Stage Entertainment en/of het Theater gerechtigd deze persoon te doen verwijderen. De Bezoeker heeft in dit geval geen recht op restitutie van de Ticketprijs en/of andere kosten.
10.5. Het is verboden te roken in het Theater. 
10.6. Het is in het Theater alleen toegestaan om voedsel en/of drank te nuttigen dat in het Theater is verstrekt c.q. gekocht. 

Artikel 11. Garderobe 
11.1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de Bezoeker.
11.2. Jassen, paraplu's, grote tassen en dergelijke dienen (mogelijk tegen betaling van een  redelijke vergoeding) in de garderobe te worden bewaard. Het personeel van de garderobe heeft het recht om de bewaring van bijzonder waardevolle voorwerpen te weigeren.
11.3. Stage Entertainment is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Stage Entertainment. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. 

Artikel 12. Persoonsgegevens
Op de verwerking van persoonsgegevens door Stage Entertainment is het privacyreglement van toepassing dat op de website van Stage Entertainment te raadplegen is. 

Artikel 13. Toepasselijk recht 
13.1. Elke rechtsverhouding tussen Stage Entertainment en de Bezoeker wordt beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
13.3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met enige wettelijke bepaling(en), dan kan deze als niet geschreven worden beschouwd en worden vervangen door een rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.