Algemene voorwaarden Stage Entertainment Theaterarrangementen

Gedeponeerd op 12 december 2012 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en aldaar ingeschreven onder nummer 34207361.

Artikel 1. Algemeen

1.1.Reserveringen voor theaterarrangementen rondom de voorstellingen van Stage Entertainment Theaterproducties B.V. en/of voorstellingen van haar dochter- 
c.q. zuster-maatschappijen kunnen uitsluitend rechtsgeldig tot stand komen via de groeps-verkoopafdeling van Stage Entertainment Theaterarrangementen
(hierna “SETA”). Onder theaterarrangement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: “Een bijeenkomst van een groep gasten in één van de theaters behorende
bij het Stage Entertainment concern, dan wel één van de samenwerkende locaties (hierna “het theater”), welke gebruik maken van het door SETA aangeboden programma
rondom een voorstelling, waarbij tevens andere gasten in het theater aanwezig zijn”. Onder uitkoop wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
“Een bijeenkomst van een groep gasten in het theater welke gebruik maken van een op maat samengesteld programma, waarbij geen andere gasten in het theater aanwezig zijn”.
Uitkoop en theater-arrangement worden hierna gezamenlijk aangeduid als “theaterarrangement” Alle bepalingen uit  de onderhavige algemene voorwaarden zijn derhalve
uitdrukkelijk en onverkort van toepassing op de uitkoop.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere (optionele) reservering door een partij die opdracht geeft tot het organiseren van een theaterarrangement (hierna “Opdrachtgever”) en SETA en op de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Een dergelijke overeenkomst wordt hierna verder als “Overeenkomst” aangeduid.
De in de Overeenkomst of de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen prevaleren boven de eventueel van toepassing zijnde afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever. 
Eventuele nadere afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover door SETA schriftelijk bevestigd.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Optionele reserveringen (hierna “opties”) hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken te rekenen vanaf de datum van schriftelijke herbevestiging van de
optie door SETA. Bij groepen boven de 40 personen is het mogelijk om bij het definitief maken van de optie tot 10% van het aantal personen in optie te laten staan tot 8 weken voor de voorstelling.

2.2. Alle boekingen dienen binnen Veertien (14) dagen definitief gemaakt te worden.

2.3. De Overeenkomst komt tot definitief stand indien SETA het door de Opdrachtgever ondertekende Definitieve Reserveringsformulier retour heeft ontvangen.

2.4. Degene die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.5. Indien een definitieve reservering voor een theaterarrangement gedeeltelijk of volledigwordt geannuleerd, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

a) bij annulering tot 8 weken voor de arrangementsdatum wordt 50% van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

b) bij annulering tot 4 weken voor de arrangementsdatum wordt 75% van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

c) bij annulering vanaf 4 weken voor de arrangementsdatum wordt 100% van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

Onverminderd het hiervoor bepaalde en ter voorkoming van ieder misverstand meldt SETA hierbij dat ten aanzien van het niet geannuleerde gedeelte van de reservering voor het theaterarrangement uiteraard het volledige arrangementsbedrag in rekening zal worden gebracht.

2.6. Annuleringen dienen schriftelijk (incl. e-mail) en gedateerd te geschieden.

2.7. Bij het plaatsen van een optie via internet (www.theaterarrangementen.nl) gelden de navolgende additionele voorwaarden:

- SETA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat een boeking van een optie bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) vanwege een technische storing niet kan worden verwerkt;
- zodra de boeking van de optie via internet door SETA is ontvangen, zal SETA deze aan de Opdrachtgever schriftelijk bevestigen waarna de optie pas geplaatst is. SETA streeft ernaar deze bevestiging binnen 3 werkdagen na ontvangst aan de Opdrachtgever te verzenden.

2.8. Op een reeds gemaakte definitieve reservering wordt geen restitutie verleend.

Artikel 3. Betaling

3.1. SETA zendt de Overeenkomst in tweevoud met facturen naar de Opdrachtgever. Betaling van het totale arrangements-bedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien het arrangement binnen een maand plaatsvindt dient het bedrag per omgaande geheel te worden voldaan.

3.2. Na ontvangst van het volledige factuurbedrag worden de toegangsbewijzen toegezonden.

3.3. Extra kosten, niet behorend tot het overeengekomene, zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd. Hiervoor wordt eenmalig €4,50 administratiekosten in rekening gebracht.

3.4. Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968. Eventuele tussentijdse veranderingen van het BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen.

3.5. De prijzen van theaterarrangementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Behoudens ingeval van grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van SETA of een persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, is SETA niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het arrangement.

4.2. Indien SETA uit hoofde van toerekenbare tekort-koming in de nakoming van de overeenkomst aansprakelijk zou zijn voor enige schade, geleden door de Opdrachtgever en/of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot het arrangementsbedrag.

4.3. Indien SETA door niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen is SETA gerechtigd deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, te ontbinden of op te schorten totdat uitvoering wel mogelijk is, zonder dat SETA op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Opdracht-gever. De Opdrachtgever is in zodanig geval in ieder geval aan SETA het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd.

4.4 Wanneer het opgeschorte deel van de overeenkomst later is uitgevoerd, is Opdrachtgever aan SETA het gehele bedrag verschuldigd zonder enige aftrek. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming blijvend is, is SETA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

4.5 Onder niet-toerekenbare tekortkoming voor SETA is hier te verstaan: iedere redelijkerwijze voor SETA niet voorzienbare omstandigheid, waardoor het theater-arrangement geheel of gedeeltelijk niet of niet op het overeengekomen tijdstip of op de overeengekomen wijze kan plaatsvinden.

4.6. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, daden van terrorisme, oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, schade en/of storingen aan apparatuur en/of apparatuur-besturingssystemen, epidemieën, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, stremming/ staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een Artiest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnenland als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving der Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van SETA kan worden gevergd.

4.7. SETA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever reeds gemaakte kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot premies voor verzekeringen, indien een arrangement niet kan doorgaan.

4.8. Ingeval van schade aan zaken in het theater of letsel van een medewerker van SETA, ontstaan in verband met het arrangement en veroorzaakt door enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, medewerkers en/of gasten zal de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe aan SETA vergoeden. Vergoed dienen in elk geval te worden de taxatiewaarde c.q. de reparatiekosten van de goederen, de kosten van medische zorg, gederfde inkomsten en smartengeld. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een deugdelijke WA-verzekering ten behoeve van zichzelf, zijn ondergeschikten, medewerkers en/of gasten.

4.9. In gevallen waarin de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens SETA niet nakomt, is hij in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien de Opdrachtgever in gebreke is, dient hij alle door SETA gemaakte kosten, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke, te vergoeden.

Artikel 5. Reclames

5.1 Reclames ter zake van door SETA verrichte diensten dienen door Opdrachtgever binnen 24 uur na het plaatsvinden van het arrangement schriftelijk aan SETA kenbaar te worden gemaakt. Indien door de Opdrachtgever niet, respectievelijk niet tijdig, wordt gereclameerd, kan aan SETA  geen toerekenbare tekortkoming worden verweten.

5.2 Het uitoefenen van het recht van reclame door de Opdrachtgever schort diens betalingsverplichtingen jegens SETA nimmer op.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Stage Entertainment B.V. of een of meer van haar werk-maatschappijen, alsmede het met betrekking tot de door Stage Entertainment B.V. of een van haar werk-maatschappijen gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Stage Entertainment B.V. c.q. de betrokken werkmaatschappij(en). Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SETA.

6.2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde publiciteitsmateriaal, inclusief de programmaboeken, berusten bij Stage Entertainment of een of meer van haar werk- maatschappijen. Het bedoelde publiciteitsmateriaal dient uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt te worden en alleen gericht te zijn op de Overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van SETA vereist.

6.3. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SETA niet toegestaan in SETA de merken en/of logos en/of andere herkenningstekens van de Opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming openbaar  te maken, mits anders overeengekomen.

Artikel 7. Toegangsbewijzen

7.1 De door SETA aan de Opdrachtgever geleverde toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SETA en worden door SETA aan de Opdrachtgever geleverd onder toepasselijkheid van het derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SETA nimmer is toegestaan om:

a ) de toegangsbewijzen door te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op al dan niet commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

b) de toegangsbewijzen in commerciële en/of promotionele uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de toegangsbewijzen of de producties waarvoor deze bewijzen toegang geven. Door ontvangst en betaling van de toegangsbewijzen verklaart de Opdrachtgever uitdrukkelijk jegens SETA bedoeld derdenbeding te aanvaarden. Voor de voornoemde schriftelijke toestemming van SETA dient schriftelijk toestemming contact te worden opgenomen met Stage Entertainment Theaterarrangementen, postbus 75182, 1070 AD Amsterdam.

Artikel 8. Gedragsregels

8.1. Binnen het theater is het niet toegestaan geluids-, video- , foto- en/of filmopnamen van optredende artiesten te maken.

8.2. Bij overlast door wangedrag  van ondergeschikten, gasten en/of  medewerkers van de Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, druggebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van SETA en/of een van de samenwerkende locaties c.q. theaters gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.

8.3. Het is in het theater niet toegestaan voedsel en/of drank te nuttigen, dat door gasten meegenomen is naar het theater.

Artikel 9. Aanvullende bepalingen

9.1. SETA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het arrangement indien hiervoor gegronde redenen zijn.

9.2. Opdrachtgever is verplicht uitsluitend gebruik te maken van de vaste leveranciers van SETA.