ALGEMENE VOORWAARDEN STAGE ENTERTAINMENT THEATERARRANGEMENTEN

Gedeponeerd op 9 september 2020 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en aldaar ingeschreven onder nummer 34207361.

Artikel 1. Algemeen

1.1  Reserveringen voor theaterarrangementen rondom de voorstellingen van Stage Entertainment Nederland Producties B.V. (hierna: “Stage”) en/of voorstellingen van haar dochter- c.q. zustermaatschappijen kunnen uitsluitend rechtsgeldig tot stand komen via de groepsverkoopafdeling van Stage Entertainment Theaterarrangementen B.V. (hierna “SETA”). 

1.2  Onder Theaterarrangement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: “Een bijeenkomst van een groep gasten in één van de theaters behorende bij het Stage Entertainment concern, dan wel één van de theaters waarmee Stage een samenwerkingsverband is aangegaan (hierna “het theater”), welke groep, op al dan niet exclusieve basis, een voorstelling van Stage zal bijwonen en voorts gebruik maakt van een door SETA aangeboden dienst of meerdere diensten rondom een voorstelling.
 

1.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst die tussen een groep die opdracht geeft tot het organiseren van een Theaterarrangement (hierna “Opdrachtgever”) en SETA is gesloten  en op de daaruit eventueel voortvloeiende overeenkomsten. De in de Overeenkomst of de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen prevaleren boven de eventueel van toepassing zijnde afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever. Eventuele nadere afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze door SETA schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.  Nadat SETA en de Opdrachtgever contact hebben gehad omtrent de wensen van de Opdrachtgever ten aanzien van de invulling van het Theaterarrangement, stuurt SETA aan de Opdrachtgever een offerte, en het formulier ‘overeenkomst tot definitieve reservering’ toe (“Definitieve Reserveringsformulier”).

2.2.  Vanaf het moment van het toesturen van het Definitieve Reserveringsformulier zal SETA de stoelen op de betreffende datum conform de offerte gedurende een periode van veertien (14) dagen reserveren voor de Opdrachtgever (“Optie”).

2.3.  De Opdrachtgever dient het Definitieve Reserveringsformulier binnen veertien (14) dagen ingevuld en ondertekend retour te sturen aan SETA, waarna een overeenkomst (“Overeenkomst”) definitief tot stand is gekomen en deze niet meer (gedeeltelijk) kosteloos door de Opdrachtgever geannuleerd kan worden.

2.4.  Indien het Definitieve Reserveringsformulier niet binnen 14 dagen is ondertekend en retour is gezonden, vervalt de Optie tegen de betreffende voorwaarden.

​​​​​​​2.5. Degene die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

​​​​​​​2.6.  Indien een Overeenkomst voor een Theaterarrangement volledig wordt geannuleerd door Opdrachtgever, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  • bij annulering tot 8 weken voor de arrangementsdatum wordt 50% van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.
  • bij annulering tot 4 weken voor de arrangementsdatum wordt 75% van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.
  • bij annulering vanaf 4 weken voor de arrangementsdatum wordt 100% van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

​​​​​​​2.7.  Indien een Overeenkomst voor een Theaterarrangement gedeeltelijk wordt geannuleerd door Opdrachtgever, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  • bij annulering tot 8 weken voor de arrangementsdatum wordt 50% van het geannuleerde arrangementsbedrag in rekening gebracht.
  • bij annulering tot 4 weken voor de arrangementsdatum wordt 75% van het geannuleerde arrangementsbedrag in rekening gebracht.
  • bij annulering vanaf 4 weken voor de arrangementsdatum wordt 100% van het geannuleerde arrangementsbedrag in rekening gebracht.

​​​​​​​2.8.  Annuleringen dienen schriftelijk (incl. e-mail) en gedateerd te geschieden.

​​​​​​​2.9.  De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 3. Betaling

​​​​​​​3.1.  Na het sluiten van de Overeenkomst zendt SETA facturen naar de Opdrachtgever. Betaling van het totale arrangementsbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien het arrangement binnen een maand plaatsvindt dient het bedrag per omgaande geheel te worden voldaan.

​​​​​​​3.2.  Na ontvangst van het volledige factuurbedrag worden de toegangsbewijzen toegezonden.

​​​​​​​3.3.  Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wijzigt en deze extra kosten voor SETA met zich meebrengt, zullen deze extra kosten, op basis van nacalculatie worden gefactureerd. Hiervoor wordt eenmalig €4,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

​​​​​​​3.4.  Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968. Eventuele tussentijdse veranderingen van het BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen.

​​​​​​​3.5.  De prijzen van Theaterarrangementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

​​​​​​​4.1. Behoudens ingeval van grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van SETA of een persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, is SETA niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, veroorzaakt aan de gast(en) tijdens of ten gevolge van het Theaterarrangement.

4.2.  Indien SETA uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aansprakelijk zou zijn voor enige schade, geleden door de Opdrachtgever en/of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot het arrangementsbedrag.

4.3.  Indien SETA door niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen is alleen SETA gerechtigd deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, te ontbinden of op te schorten totdat uitvoering wel mogelijk is, zonder dat SETA op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is in zodanig geval in ieder geval aan SETA het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd.

​​​​​​​4.4.  Wanneer het opgeschorte deel van de overeenkomst later is uitgevoerd, is Opdrachtgever aan SETA het gehele bedrag verschuldigd zonder enige aftrek. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming blijvend is, is SETA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

​​​​​​​4.5.  Onder niet-toerekenbare tekortkoming voor SETA wordt verstaan: iedere redelijkerwijze voor SETA niet voorzienbare omstandigheid, waardoor het Theaterarrangement geheel, of gedeeltelijk niet, of niet op het overeengekomen tijdstip of op de overeengekomen wijze kan plaatsvinden.

​​​​​​​4.6.  Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt voor SETA onder meer begrepen, maar is niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, daden van terrorisme, oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, schade en/of storingen aan apparatuur en/of apparatuur-besturingssystemen, de gevolgen van (ook op dat moment reeds bestaande en dus voorzienbare) epidemieën, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, stremming/ staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een artiest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnenland als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving der Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van SETA kan worden gevergd.

​​​​​​​4.7.  SETA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever reeds gemaakte kosten, indien een Theaterarrangement niet kan doorgaan.

​​​​​​​4.8.  Ingeval schade is veroorzaakt aan zaken in het theater en/of letsel aan een medewerker van SETA is ontstaan, als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, medewerkers en/of gasten, zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende schade binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe, aan SETA vergoeden. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een deugdelijke WA-verzekering ten behoeve van zichzelf, zijn ondergeschikten, medewerkers en/of gasten.

​​​​​​​4.9.  In gevallen waarin de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens SETA niet nakomt, is hij in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien de Opdrachtgever in gebreke is, dient hij alle door SETA gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vergoeden.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Stage Entertainment B.V. of een of meer van haar werkmaatschappijen, alsmede het met betrekking tot de door Stage Entertainment B.V. of een door een van haar werkmaatschappijen gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule berusten bij Stage Entertainment B.V. c.q. de betrokken werkmaatschappij(en). Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SETA.

5.2.  Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de voorstelling, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de rechten op de naam, het logo, de tekst en de muziek van de voorstelling, berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden op de voorstelling of bij Stage Entertainment B.V. of een of meer van haar werkmaatschappijen.
 

5.3.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde publiciteitsmateriaal, inclusief de programmaboeken, berusten bij Stage Entertainment B.V. of een of meer van haar werkmaatschappijen. Het bedoelde publiciteitsmateriaal dient uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt te worden en alleen gericht te zijn op de Overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van SETA vereist.

​​​​​​​5.4.  Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SETA niet toegestaan de merken en/of logos en/of andere herkenningstekens van de Opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming openbaar te maken, mits anders overeengekomen.

Artikel 6. Toegangsbewijzen

6.1.  De door SETA aan de Opdrachtgever geleverde toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SETA en worden door SETA aan de Opdrachtgever geleverd onder toepasselijkheid van het derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW, inhoudende dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SETA nimmer is toegestaan om:

  • de toegangsbewijzen door te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op al dan niet commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  • de toegangsbewijzen in commerciële en/of promotionele uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de toegangsbewijzen of de producties waarvoor deze bewijzen toegang geven.

Door ontvangst en betaling van de toegangsbewijzen verklaart de Opdrachtgever uitdrukkelijk jegens SETA bedoeld derdenbeding te aanvaarden. Voor de voornoemde schriftelijke toestemming van SETA dient schriftelijk toestemming contact te worden opgenomen met Stage Entertainment Theaterarrangementen, De Boelelaan 30, 1083 HJ Amsterdam.

Artikel 7. Gedragsregels​​​​​​​

7.1.  Binnen het theater is het niet toegestaan geluids-, video- , foto- en/of filmopnamen van optredende artiesten c.q. de voorstelling te maken.

​​​​​​​7.2.  Bij overlast door wangedrag van ondergeschikten, gasten en/of medewerkers van de Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en buitengewone luidruchtigheid, is het personeel van SETA en/of het samenwerkende theater gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.

​​​​​​​7.3.  Het is in het theater niet toegestaan voedsel en/of drank te nuttigen, dat door gasten is meegenomen naar het theater.

Artikel 8. Aanvullende bepalingen​​​​​​​

8.1.  SETA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het Theaterarrangement indien hiervoor gegronde redenen zijn.

​​​​​​​8.2.  Opdrachtgever is verplicht uitsluitend gebruik te maken van de vaste leveranciers van SETA.

​​​​​​​​​​​​​​8.3.  Op de verwerking van persoonsgegevens door SETA is het privacyreglement van toepassing dat op de website van Stage Entertainment te raadplegen is